Huurvoorwaarden

Onder verhuurder wordt verstaan:
Twente Toer, ingeschreven bij de KVK onder nr. 08177424
Huurder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en alle feitelijke in- opzittende van het voertuig. Onder het gehuurde wordt verstaan: Alle voertuigen aangeboden voor verhuur door Twente Toer.

Artikel 1: De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2: De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden en eventuele rijbewijs plicht; het besturen van de TukTuk is alleen toegestaan voor personen vanaf 24 jaar, met motorfiets vaardigheden en in het bezit zijnde van een geldig A of B-rijbewijs. E-steps vanaf 16 jaar, geen rijbewijs nodig en de scooters (Choppers) vanaf 16 jaar met minimaal een geldig AM of B-rijbewijs. De Buggy met B-rijbewijs.

Artikel 3: Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend wegen te gebruiken bestemd voor openbaar verkeer en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken.

Artikel 4: De voertuigen zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering conform de (WAM) Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Huurder dan wel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst daarom akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico, van € 250,- (indien van toepassing dient deze direct te worden voldaan), en erkent daarom aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde.

Artikel 5: De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren altijd te waken over de voertuigen. De voertuigen mogen nimmer en te nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.

Artikel 6: De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal en ook alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde direct ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde en huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder per direct vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Het huren van de voertuigen geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van (letsel)schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 8: Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9: Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 2,- per voertuig per 5 minuten. Bij pech, direct gemeld, onderweg zijn uiteraard andere voorwaarden van toepassing.

Artikel 10: De huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 11: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden te annuleren als de veiligheid in gevaar komt. Bij erg slecht weer is het aan de huurder om de boeking te verplaatsen, enkel op de dag zelf en dit bij aankomst op de locatie van het uitje. Telefonisch annuleren ivm de weersvoorspelling, is NIET mogelijk. Een enkele bui is geen slecht weer!

Artikel 12: De betaling geschiedt altijd vooraf en dient uiterlijk 7 dagen van tevoren te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 25 RABO 01122 61 876t.n.v. Twente Toer. Enkel voor reserveringen binnen deze periode van 7 dagen is in overleg betaling per pin of a contant op de dag zelf mogelijk. Achteraf betalen is niet mogelijk, voor zakelijke facturatie kan verhuurder een uitzondering maken in goed overleg met huurder.

Artikel 13: Bij annulering binnen 7 dagen is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van het huurbedrag. Wijzigingen van het aantal deelnemers kunnen tot 14 dagen van tevoren per mail worden doorgegeven, alles daarna staat vast en brengen wij in rekening, dus kom je met minder personen, dan zal altijd de overeengekomen prijs van kracht blijven.
Wij reserveren de voertuigen voor jou/jullie en kunnen deze vanaf dat moment niet meer verhuren aan derden. De verhuurder is te allen tijde zonder opgave van redenen gemachtigd de verhuurovereenkomst direct op te schorten of te annuleren.

Artikel 14: Wanneer Twente Toer door schade opgelopen op dezelfde dag als dat de huurder een reservering heeft staan, niet voldoende voertuigen beschikbaar kan stellen heeft de huurder geen recht op terugbetaling van het gehele huurbedrag maar zal een alternatief voertuig aangeboden worden.

Artikel 15: Als er overheidsmaatregelen gelden ivm met een virus oid ontvangt huurder een te goed om op een later tijdstip het uitje in te halen. Indien iemand van de groep ziek is op de dag van het uitje dan wel getroffen door een virus is dit geen reden om voor de gehele groep te annuleren en blijft artikel 13 van kracht. De voertuigen staan immers voor huurder klaar en zijn niet te verhuren aan derden.

Artikel 16: Tijdens onze activiteiten kunnen wij beeldopnamen maken die wij gebruiken voor onze promotiedoeleinden. Uiteraard personen onherkenbaar om privacy te waarborgen. Indien hier bezwaar op is graag melden.

Artikel 17: Helmplicht, vanaf 1 januari 2023 is de helmplicht van kracht voor de E-Chopper, Scooter en de E-steps. Wij geven de helmen mee in bruikleen en deze dienen na afloop van de huurperiode weer ingeleverd te worden. Ivm met hygiëne is het eenieder verplicht een haarnetje te dragen onder de helm, deze haarnetjes stellen wij gratis ter beschikking.

Tuffen door het Tukkerland

Open Chat
Stuur ons nu een bericht.
Hey,
App mij alleen voor een vraag! Om te reserveren gebruik je MijnToer op deze site.